M.P.D.R.C. - MUTUALIST PROFESSIONAL DOCTORS RELATIONSHIP COMMUNITY | MUYICTI - MISCELLANEA

Username  Password  Ricordami

 venerd 19 agosto 2022

Coordinatore Prof. Alfonso  Preside Zampogna

 HOME PAGE

 RECENSIONI

 ELENCO REFERENTI

 APPUNTAMENTI

 IL FORUM

 ASSISTENZA

 CONTATTI

 MPDRC SUL TUO SITO!


Sondaggio

BULLISMO NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI OGNI ORDINE E GRADO, MALATTIA ENDEMICA E SINTOMATICA DI UNA SOCIETA FRANTUMATA, ASOCIALE ED ASOLIDALE

BULLI ARROGANTI PROTAGONISTI IN SISTEMI SCOLASTCI INDIFFERENTI E DISGREGATI

33%

BULLI SOGGETTI DI ACCUMULATO MALESSERE ESISTENZIALE

24%

BULLI VITTIME DI PIU' VASTE CULTURE E SISTEMI DI POTERE DEVIATI

38%

 

 

Indietro

MUYICTI - MISCELLANEA

data pubblicazione Gioved 11 marzo 2021

inviata da Alfonso ZampognaPreside

I[1] 

P' finri slu e snu

chstu m cntu trjhiboltu

llrtimu d ricrdi e d vindgni

cyyu e v dssu

ri vtrjhi ptri e puvarta yhumra

rrestti spaysati e ancra snza pstu

nt nquatrjatra d nsrha vta

e pru chya passta scunsiderta

ndi rrestru spzznguli scunchiyudti

sentenzi ricordi e passini

ch ncrcunu scaliyndu myu ma

nc pti trjhovri pstu

pmmu dnanu ancra lsrhu e vta

mosicu Yorya

c se tttu s crca

tttu s trjhva e s cnta

c tttu ch pti trjhovri pstu

ripiyyndu csa srhna

i nsegnamnti scrapisrhti

d Lbera Austra Universit d Tccu

ch mmosrhrunu ttti ni

patti dulri chyntu frza e sfda

n ppulu e n yena

d paysi ra sdarruptu Yorya

II[2]

Ttti qunti smu ni

criyatri st mndu

nti pasciti picciryi

ch nd sentmu gi gignti

se pensmu smpri scru

e caminmu ch lantrna

sbattmu i mssa ntgni mru

ma p chsta stria vra

ch finsci se n s cnta

parrmu leggru e chynu chynu

m nd capsciunu ʼntʼ curvni

pru crvi zzmbari e muntni

ch pensru y peregrnu

gui n nd fci se n s frma

e p tttu chyu ch pnsi t

ch s cnta e ch s dci 

i st pssu n sn fni

n rrva e mi s cyyi

c ognnu smpri prra

cercndu s ragini

e chi slu p s nterssi

minchyni t stvi riguardri

smiriyndu ʼa fcci s giulva

nt t lgu e nt s spcchyu

Ftti ʼa crciʼ mmantinnti

e pnsa pru gni matna

chgni stria fci pi

n c chiycchiyeri cunta

ma sulu c vvi pti e subsci

e s prdi vnci u stssu

pru se c cnta scandsciriʼ

n s ricrda o n capsci

Chsta ch v cntu ra

y slu stria povra gnti

ch fci chyu ch fci

pmmu trjhapssa a s yornta

pensndu Du nt s mnti

m cmpa a s vta amra

sla sla e snza nnti

ch vta vra yʼ csa dra

Se st cuntta vi n piyci

votti pgina o v nd yti

c p ma n fci nnti

e mncu p Crstu ch s crci

c n brsci yrnu p Cristiyni

snza gurra o ch s pci

III[3]

Ttti qunti smu ni

criyatri st mndu

nti pasciti picciryi

ch nd sentmu gi gignti

se pensmu smpri scru

e caminmu ch lantrna

sbattmu i mssa ntgni mru

ma p chsta stria vra

ch finsci se n s cnta

parrmu leggru e chynu chynu

m nd capsciunu ʼntʼ curvni

pru crvi zzmbari e muntni

ch pensru y peregrnu

gui n nd fci se n s frma

e p tttu chyu ch pnsi t

ch s cnta e ch s dci 

i st pssu n sn fni

n rrva e mi s cyyi

c ognnu smpri prra

cercndu s ragini

e chi slu p s nterssi

minchyni t stvi riguardri

smiriyndu ʼa fcci s giulva

nt t lgu e nt s spcchyu

Ftti ʼa crciʼ mmantinnti

e pnsa pru gni matna

chgni stria fci pi

n c chiycchiyeri cunta

ma sulu c vvi pti e subsci

e s prdi vnci u stssu

pru se c cnta scandsciriʼ

n s ricrda o n capsci

Chsta ch v cntu ra

y slu stria povra gnti

ch fci chyu ch fci

pmmu trjhapssa a s yornta

pensndu Du nt s mnti

m cmpa a s vta amra

sla sla e snza nnti

ch vta vra yʼ csa dra

Se st cuntta vi n piyci

votti pgina o v nd yti

c p ma n fci nnti

e mncu p Crstu ch s crci

c n brsci yrnu p Cristiyni

snza gurra o ch s pci

IV[4]

Se c pssa p m va

non s vdi a yta e a venta

smiriyndu gni csa

s trjhva mmnz pdi

yhuri zingari e levantini

ch pnnu snza mnu

impacciri p lndata

o mbriyyri p s ritrnu

c se i mnaci vnnu pregri

u divulu pnsa mbroyyri

e Du n rsta ch giudicri

p drjhttu e p stortu

V[5]

Se camni snza srhta

n pi mi yri tntu luntnu

c n s cyu ma marrnu

ch s sdarrpa snza puntni

e finsci smpri n trra

Crca m si pndi vi

e n caminri llrbsca

ch scandsciri y d guardta

fttu p c s scila svrtu

e n p c ndvi a vta rruvinta

c se prdi pcu prdi assi

e n slu n sturnellta

Se t pnsi chʼ fi bni

mʼ t crchi chʼʼ lupeyti

ch t sli n fnnu sparri

qundu t prtanu nt s srhti

n scangiri mi cssi c cuniyyi

chyi pru m fnnu nvu

n ndavri mi tmpu

s mbscanu c gyu d muntgna

o c mtulu d marna

yocndu d matna n sn sra

ch mrri nt sipli

gni srtu vntu

VI[6]

Se vi p fngi o p lgna

cyyiti pru dd patti

slu p fmi e n p gstu

c t libranu a mnti

dgni lgna trjhivuliyta

e t ynchinu a pnza

p vacnti trjhapasstu

Se ricrdi e n tngnni

ch sentenzihyva mpri Ginni

sra Toccu calndu u sli

chgni srdu y c dd fcci

ch n s pnnu mi cangiri

c dd snnu e dd rstanu

na p dci e lltrjha pmru

u stssu bni y smpri bni

ma se n patsci e tntu

nyu bni mbli nnti

c se fttu scrapezzni

fri bni y n dilttu

cla nt cri n sn vsceri

t pyya tttu quntu

t mbryy t rrovna

e pi t dssa snza ptrjhi

Se chstu ʼdttu n t piyci

e n si mncu ra

ch nvi prazzya nt muntgni

cmu vensti e ndi vi

yi o domni spsi ti

d piyyti rrobbti fuyndu

o d passti arrtu czzu

guardndu csu Crstu Du

ch moru nchiyovtu n crci

pti sarvri ta ta

ch ttti lri ychi c fcu

e dci pi ch n capsci

Bda ancra ch n nc crci

p t mprnu spalanctu

se s t contorcitu storiyri

trjhovndu scsi e masrhavti

p chyu ch fi ma ch n pi fri

Qundu pi t cnti e dci

ch st mndu y fttu srhnu

se propriyu chyi ch v liberri

t gurdanu n fccia

e t muzzicnnu i mni

ch fni e nnti p dispttu

s tornnu nchyaccri

t rispndu e srhavntu dciu

n pensri ftti lltrjhi

bda slu czzi ti

e pi campri ch t pci

VII[7]

Vidndu quntu strtu

y fttu st mndu

t pnsi e pi m dci

chi cazzunta y mi chsta

c se drjhttu cmu vdi

se n pnsi t y smpri strtu

chsti ch n sapisti e si

s i mistri d curvatri

ch fnnu girri ttt mndu

nsmi vntu e cm vntu

e chstu y pru u mistru mu

chmai n mbdu chy

mncu a spra d sli menziyrnu

o sntu nnti ch m fci vtari

o tornri mmantinnti arrtu

mncu trjhna d tempsta

ch s cumpndunu ch campni

pecch passndu vgili e sla

ttt tmpu mu c ta

m sbalascii cri cchyi e mnti

VIII[8]

Vdi m cmpi cmu si

snza mi sconzari gnti

camna p t srhta scifulni

e n badri se y drjhtta o strta

c s smpri i curvatri

ch t sbndanu ma n d tttu

e qundu vi t fnnu riyhatri

u tmpu m t cardyi sli

mmnz nvi e snza fcu

perdndu u spziu p mrti

ch campri y sentenziyri

n slu p ta ma p t gnti

chmmi a vta diventu srhna

cmu n clu i nivolti

ch n s stnnu mi frmi

e tccrgi slu fni d yurnta

c n ndvsti mi sustnza

p t cri e p t mnti

ch fru smpri ballerni

ccuss pru ra chi s slu

e p ta n ndhi nnti

na t pyyi n vta

e cntu e na nd dssi

c t mnti gra llrbisca

e u volri pyu d nivolti     

IX[9]

Chyu ch n vta mi dssiru

nt rcchyi lggiu lggiu

nmmu t fi srhni cumbincimnti

p tttʼ vyyi sdirramti

chʼgni ntti ti prti spassu

yeu vnni m t dciu

n sla vta ch nc bsta

vatndi fuyndu luntnu ma

e dssimi stri ch m pci

T ndhi a mnti spr nivolti

a tsta strta cmu n puytrjhu

e i crna ti s ttti lnghi e pri

c se pi n vi fri vidri

gnti ch t rrdi n mbliri

ymyyu se m t ppri

d sli d nvi e llqqua

a tsta a frnti e u cutrjhzzu

t shyyi p cappyu

n mbrlla o n payyru

ch crna s leggri e maldtti

e s mbscunu smpri

c nc vni mpru

X[10] 

Nascsti csu p vivri

e cmpi slu p nmmu mri

ch vta vra n fci mi p ta

e qundu prghi u clu scandsciri

s pcciu o snza snsu

n slu p Du ma pru p ma

pecch ryyi ʼsli cm scccu

e smiryi cchyi chysi

c vli t prra

snza pensri c c t snti

p scuncrtu ch nc dssi

t gurda e s ndʼ vci va

XI[11]

Ni chi campmu ttti i yrna

guardndu u clu spr nivolti

n potmu passri u nsrhu tmpu

futtndu ʼu prssimu e ʼu luntnu

parrndu cllngeli e c Du

e yhastmndu llqqua e vntu

ch palri n s velnu e ptrjhi

ma pnnu u stssu

fri chyzzi crsiyi e csi

o scurri mnti e cri

e mmazzri tnta gnti

XII[12]

Se s n trra

gurdati i pdi n i scalni

prti smpri d t sttu

ma n tccuntntari mi

c c y n trra

n pti mi cadri n trra

pru se ch tsta vla ʼn clu

e ch pdi stvi n trra

prra nt snnu slu c Du

snza badri llmini n trra

ch s nchyccanu ch palri

se dssanu lberi i pensri vntu

C stvi mpercictu sʼ puntni

scfula prstu nt timpni

cadndu strtu nt cafni

ndi s lmita spettr

c vli slu cumandri

c y nc smpri tntu pstu

pru p llleri e p minchyni

ch n s vnnu mi nsonnri

mini e fmmini chʼ cupiyyni

camnanu ttti pʼ s va

smiriyndu sli lna e styi

e p rstu ʼccuss sa

c slu p yi patrjhetrni

n ʼncʼʼ mi pstu pʼ fantasa

pecch i snni sʼ chycchi

p s pensri ttti sfsi

XIII[13] 

I fmmini nnti scalunti

fra e yntrja dgni tna

ʼllupeyti cumpundti

snzrtrjha rti e prti

n vnnu mi ta

se n s minchyni

pecch n nc srvi

p peccti fantyasiyti

e p vyyi sdirramti

ma se t s snztrjhi scli

e stssu vi nchiyanri u scaluni

dssali stri n s p t

cngia scpu e ftti a t ragini

c n s scla paradsu

ma slu scalni fcu p t mprnu

chyi t spttanu p s vyyi

e m s cranu ttt malnni

C y strtu o minchyni

e c nnti pretendri

se ypi snzmri e mncu affnni

s ndottrjhnanu spissiyndu

c n ndvi vyyi sli

ch s scpu y u scalni

cnta sna e pru blla

ma rrsta pecra e mi leni

mncu pti pretendri tntu

pru se prra ntgni chyzza

c n y gyu ma muntni

XIV[14]

Sgni fmmina ch t nctrjha

prtica a logca svariyta

d frnu dd tmpi

ch cucna m n fma

dssala stri n y p ta

stndu c ya n cci pni mi

n chyru e n yermnu

ya camna smpri drjhtta

c pri u myyu gyu canternu

ccucchyndusi c c myyu vli

e t rrsti ch t fmi povaryu

pregndu u Du d clu

maldicndu Snti llartru

e masticndu lndrjhu amru

p t vta smpri n gurra

e snza mi pci

XV[15]

gni nima svariyta

n trjhva mi a srhta gista

n chya lrga e n chiya srhtta

c m s snti trjhppu frba

n decdi mi quli s pyya

trda tntu e sbyya ttti

rrestndu ch mnti ngalerta

Se mbci vi fri ʼnʼ rndi camnu

sceglti mta e srhta gisti

e rrdi garbtu ttti

ma n fri mi nyu lnchnu

ch t mta y stya n clu

se n pssa mncu p nivolti

XVI[16]

P t frddu dstti

n yri p lgna

sptta sli

chgni yrnu t cardya

p matna a sra e a ntti

ma se n ndhi nnti m mngi

mncu u pni ntozzultu

trjhvati prstu ncarchi csa

m t mnti stt dnti

t yhnchi a pnza

ch pni n t chyvi d clu

e mncu a farna nt stnza

ch sli nsci crsci e pssa

tccumpgna nt t srhti

ma n drmi mi c ta

XVII[17]

P t svariyti mli cumpundti

tsta cri o nnti

se prpriu nnti ndhi ch fri

m t trjhvi gni tntu

cusi e ragini ripru

n yri nt prviti povaryi

ch litane preyri e divuzini

t cumpndunu pru lssa

n cercri spgu nt mdici

ch sentenzinnu simpistri ndovinri

n nsurtri mncu mghi e magri

c ttti qunti giriyndu

prranu cascciu o cmu vnnu

ma n fnnu c ta u stssu snnu

Cumpda mbci patti e pensri

c vdi e t vli u vru bni

ch st pntu parrri e sentri

snnu gi ʼnʼ sarbzza e mnza

ch scafariyri ttt rstu

slu giravti snza snzu

o prusenzini reggipttu strtu

bandiyti n chyzza

o mbrusciuniyti vntu

XVIII[18]

Pnsa e rifltti

e non badri c t cingi

o c t gurda e t rrdi

smiriyndu i tʼ srhti

siminndu scamyyi

vdi chʼ ʼndʼhʼ fri

snza mʼ ʼsptti ʼ matna

c fci chy scirpi

n capyu fmmina strta

ch n yymmaru lna

e brdya chy ʼnʼssu sbuctu

o nʼla gayna

ch n mzzu yhri

mʼ nd cmpa

c y mrtu fami

XIX[19]

Clu e nchiynu p t scli

cmu chyu ch vci rraghndu

cm Vscuvu p pontificli

cm ltrjhu smenziyatu

chʼʼ vinyi e chʼʼ prti

c vola pru p ma

trjhvu n vta sla

n pcu suli e tnta pci

ma c ta spra llrtru

cyyu gurri ed rbi amri

ch cri ti rosmarnu

trjhapssa bli e scumprtu

yocndu c ma sventurtu

cmu a gtta c srici

mmnz srhta e prtu

prma m pyya

e m s mngia snu snu

c st mndu nnti ytu

n y mi p guyyti

ma d mburdti e p brignti

e ʼlltrjhu snnu i Snti

e Du ch fci e ch guvrna

XX[20]

Parrti ttti nu nu

dicti ch volti e ch pensti 

e se prma ognnu vi

n pensri sparva

i s cazzti vntu

m slluda chncra campva

futtndu sccchi vcchyi

e pastri llattariyti

p malanvi e i yetattri

mmuccini siminti

ntgni spcu chyzza

o llnguli d mra

fni d ventri ch v cunti

e ch srhambru tnta gnti

dicti pru vsrha

ma tsta chna

e cannarzzu vacnti

c dpu chi sntu ttti vi

prru yu e y sigllu

XXI[21] 

Dpu chi m dasssti

llattriyatu e slu

grttu ttt cndrjhi mi

n stri chy m t pnsi

scaliyndu nt fndu d panru

scamyyi e sturnlli

Piyyittlla n bna vta

st decisini cercndu aytu

pru palmbi n clu

o splindrjhi d yhumra

ch t e u m tmpu vla

i znzuli cadunu e s scicanu

i campni snanun prma matna

c rrva a novna Natli

cʼ ciaramyi e tamburni

XXII[22] 

Chyu ch n pnsi yrnu

se drmi t nsnni ntti

ch pru i snni chy scunchiyudti

p ta s smpri nvvertimntu

o sgni chʼʼ decfranu i magri

pecch ʼi t pensri peniyati

s desidri nnegti

o propsiti rrustuti

e mi fantase strte

sdarrupte o yettte vntu

ch fantasa nʼ y pacca

o litana cantta n prucessini

ma sgnu vgu spernza

qqua ch n lva

e sli ch n scica

pensri mbsce e divuzini

XXIII[23] 

Pnsa prma e parr dpu

ch parrri y csa srhna

c se dci csi n pensti

mvi a vcca pru chynu

ma fi slu vntu

no t capciti mi nnti

e cyyi p ta tnti gui

c smovndu csi gstu ti

fi srhagualsci p ttti lltrjhi

Se pi t gurdi ntrnu e pnsi

chgni csa y ttta p ta

trjhvi srhnu c n si nnti

ma ʼu mndu gra u stssu

c ta o snza ta

n tccrgi c pssa

e n capsci mncu u Lri

pecch s gurdi t pri srhnu

cmu nrcu ʼrrndi s

ma snza frcci

e n t capciti pensndu smpri

mncu Du nnomtu Patrjhetrnu

t n vdi svoriyri n clu

e mncu caminri n trra

c y pru snza tsta pdi e mni

U Lri y stssu ssi blla

ch pyya u myyu d sli n clu

e lllqqua chyra e frsca

ch s ritrjhva n trra

t pri nrcu ma y nbbrcciu

n Du fantasiytu p s trra

ccuss fni p ta nc perdnu

pru ch cmpi strtu e nnu

ma ch t pssi p gignti

XXIV[24]

Yu pssu e spssu

d t vcchiya srhta

ma pri ch t ricmi lenzla

ʼntʼ pizzlu dʼ t csa

e n tccrgi mi ma

Quandu cmu pssu t vdu

s spntica u m cri

e a mnti svoriyta s pssa

mndi srhni p ta e p ma

ma t pnsi d rtjhu

e t nd ftti smpri ma

ch mbci cingiu scru

piguliyndu cmu n golu

e m lgnu pru c Du Signri

c nt st mndu malandtu

n nc chy rispttu

se pru lʼmri mu

t pssa p parta

chmmi ta piyci slu

c t cnta lrtima serenta

ch lmri mu t scangisti

c dd cipyi llrtimu merctu

e u rispttu tʼ p ma

y farna frisca mulinru

ch vla n pcu e pi cdi n trra

e n fci mi chy

psta e pni ma falcchi

XXV[25]

Finsti arzra chʼ lci d styi

e ncumincisti gi st matna

m cnti striyi srhni ta c ma

Vi dicndu c tnctrjha

ch msptti ma n tvvicni

e yu vnni cc fra m t dciu

ch pru yu ta mvvicnu

ma snza chy m vgnu

chgni tmpu ndvi n dti

giia vna e passeggra

ma dulri frti e permannti

Ballru lrburi chʼ serpnti

s spaccru pru i mra

dgni crsia e dgni csa

s rruppru cmpani e campanri

p lrtimu flagllu terremtu

a gnti fuyva srhti srhti

e p mattunti e p spavntu

morru tnti e tnti disgraziyti

ch balti d crsiyi sdarrupti

n s potanu chy chyudri

Sra n mbi m t sti c ma

mmprta ma n m dli

c se scatni gni t maghera

chyvi qqua e fcu d clu

snza mncu nivolti

s scunqussa a trra p terremti

e t s chy furba i n grpi

ffamicta nt castagnri

U mlu vliri ti se n t pssa

vli chy ʼ cntu diyvuli e magri

ma rammntati pru chgni tmpu

pssa prstu o n dra assi

tutt yhri blli sbccianu

ma se n fnnu frtti

nnti s sbampnanu

e cdunu n trra

mmnz srhta e gnti

XXVI[26]

gni vta ch n mbi vidri

quntu y srhnu chstu mndu

cʼ dd mni stppati lcchyi

camna scru pgni va

ma n t yettri nt cafni

se trjhvi pi pru ncarcnu

ch s stppa rcchyyi e mssu

nmmu t trjhva tntu srhna

pti stri slu c ta

snza mncu nya vyya

ʼnc da fri ʼnʼ grn fsta

c ʼmbamprri e tampurni

Gditi u mumntu qundu pssa

pru se ʼu tʼ clu yʼ snza sli

e n pensri ch fi tntu dnnu

c t parrri smpri rzu

e rridri fra lnnu

se pi nnti crdi o ricrdi pcu

s scccu vla spr nivolti

e lcula stci n trra ch gayni

pnsa pru c p ta

ctti nt ptrjhi d t csa

e s rruppu mssa e dincchya

Se tttu chstu n ti cunsla

t fci passri ttta a fantasa

cmpi spssu sla ch t lni

smiriyndu pccia ta e ma

chʼgni srti vci avnti

cyyi lmi ma nʼ s riprodci 

XXVII[27] 

Oh rsa rssa sbampinta tntu

chi fantasyi ntti

e bbrsci d sipla gni matna

cngi cchy culri t

c nt clu si ttta lrba

prmncra m mbsti u sli

e vni ʼ m trjhvi

dpu tttʼ m ntti vni

passti llrbsca

cercri pci e gurra snza slu

e chi ancra m scincanu

cri e mnti snza nvi e vntu

M bbrsci llcchyi

e m sscchi llssa

cmu fssi sli

ʼ ʼstti mnziyrnu

e se m ccattyi llrba

pru ch pmpini ti

coyyti nginocchyni

paccyanu ʼccucchyti

chʼ lpi e ch farflli

p tta m scicu lnima

passndu yrnu e ntti

sttʼʼ finshra dʼ t barcni

pregndu Du ʼntʼ mʼ cri

ʼ t vdu blla e sbampinta

snza mi t ʼ vdi ʼmma

M gurdu nt spcchyu

matna mnziyrnu e sra

e n m vdu tntu brttu

slu c yu mpazzsciu

p m crna sdarrupti

e ddulurti tntu

gni vta chi t vdu srhti srhti

ccumpagnta ʼn snʼʼ lna

muntni llupeyti e smovti

o spingita n sn mprnu

diyvuli llardiyti tntu

XXVIII[28]

Se chsti srhni striyi

vi cuntri strti

ch ntrnu ta giryanu rotya

o ch t gurdanu palya

mbccandusi cannarzzu vacnti

i masrhavti ti e i t mbryyi

o m fi u msrhu sta

ch scihyunlli e ch cumpri

n capiscsti nnti o pcu e nnti

c chsti s striyi e n yochtti

ch simni piacimntu

o ch spngi e cnsi sbarramntu

p c t vli sbirriyri

dssa stri tttu n y p ta

n s striyi p t portta

c y a gnti ch fci a stria

e mi storiyri ch fc a gnti

Se mncu chstu vi capiscri

n perdri tmpu chy c ma

c rsti u stssu n pveru cazzni

o n zzncu sccu lgnu

cmu myyu piyci ta

partu bryyu n trra

scanzri i t gui

snza mncu m tccrgi

quntu s srhlicu e minchyni

ra vatndi p t ʼmri

e prra sulu ch psci ti

c se t sntunu ttti lltrjhi

vnnu tstu misurri

quntu y fndu u s mri

o se ta piyci myyu

spssati ʼu tmpu muntgna

ndi p ta ndvi pru

yrba vrdi e fyyi scchi

ch mmuccinu scandsciri

fngi frschi e promentni

ch nnti se t mngi

t pnnu mbelenri

Ommi st striyi n s p ta

n snnu chsti i cnti

ch strtu t pi vantri

c snnu sentnzi e patti

pʼ lsrhi passti d nsrha gnti

ch campu ttti s yrna

sperimentndu e ngusciyndu

Se mncu chstu tʼʼ capsci

n perdri u t tmpu chy c ma

rsti u stssu n pveru cazzni

n zzncu lgnu crza o livra

o cmʼtrjhu myyu piyci ta

partu n trra bryyu p cotrjhri

o pʼ fmmini levantni

chʼ nnti tʼʼ trjhvi ʼ yhncu

trjhsiri o nescri

ccuss n tccrgi e qundu mi

quntu s srhlicu e minchyni

XXIX[29]

Cchy vti m spinga

c n pdi fnu lltrjhu mndu

slu ʼ m rndu cntu

ch s dci o ch s fc

rrtu ʼ votna d marna

rrivi ccuss m tccu i spinticni

d spni mbrnu d sipli

pmmu m rripyyu d m srti

mpegnndu lngu cri e mnti

anta cyu stortu ch ndva

m scrllu prma o dpu

a m vta srhudta d m mrti

Spidi ttt diyavuli d mprnu

e pru i cchy frti snti mru Gi

m vninu c mma sbenturtu

pssu d Cerasra Spremnti

y ndi s slrga a vsta n sn mri

m nc dssu pcu spziu

c venndu cantndu cla

Miri dsrha guardndu sinsrha

ch fucli mu yra u dd btti

ma lculi s volvanu giriyndu pru

cercndu ncarchsa p s ntti

M nnamuri vsta dclu chyru

e d dd Mri ch yocvanu camurra

para chʼ s toccvanu pru pru

cchyi mni e puntalra siminti vntu

ma ntgni gurra yranu luntni tntu

cmu tta e mma ch cri sdarrupti

ch facamu srhagualsciu ʼntʼgni va

XXX[30]

Segundu a t vci

ch m chyamva mmnz vntu

prstu m sperda ' ta e ma

d lgni d peccti e d sparti

passti p cunturbnti e bbni

ma ch' m sciucvanu llistanti

a vcca mpastta a mnti e u cri

Pmmu crcu tta ya avnti

caminndu slu e sprtu ntti

pʼ srhti e pʼ vili snza pnti

N matna llrba prstu

m mbatta c tta e c m cri

Yri slu massra pcuri e muntni

ma ti passavi p regna

pru se frischyvi quattrhu venti

m t ricyyi cni zzmbari e pcuruni

e yu 'mpressiuntu tntu d t vsta

m fci portri n sn Ptrjha Cppa

y ndi u vntu svta e u sli smsta

lmbra d cyi mrti e d fmmini svtti

ch pru a m vsta cumplicata

ncumncia m s slrga p marna

Y ptrjha rrndi sperdta nt muntgni

s mprigionu Mrcu sordtu pcciu

ch s rricoyyu ra c f condanntu

m mna mascti e timpulni

n Crstu nsrhu Signri

ma vntu nt ngna e mra mra

ccuss yu n m perda mi

cʼ tta ch frischyvi tntu

c cchy n mbola m t snti

nsurdtu d schyffi Mrcu

e piyytu d lgna e dʼ castgni

Yorya ʼmbci pʼ ssmpri

s liberu yettndu ʼi pnti lnghi

dpu d sʼ trri pʼ sʼ mri

scalndu cʼ Ddu ʼmmenzʼʼ clu

nmmu ʼncʼ dna nnti nyu cntu

ʼ nivolti ʼ stiyi ʼ sʼ muntgni

(A, B ... Z)

[1] Per finire solo e sano / questo mio racconto tribolato / alla fine dei ricordi e delle vendemmie / ripristino e vi lascio /ori vetri pietre e pulviscolo di fiumara /rimasti dissestati ed ancora senza posto  /  nello scenario della nostra vita /ed anche di quella trascorsa sottotono / allorch rimasero spizzichi indefiniti/ di sentenze ricordi e passioni /che qualcuno ricercando meglio di me / pu trovarvi posto / perch diano ancora lustro e vita / al mosaico di Yorya / perch se tutto si cerca / tutto si trova e si racconta / insieme a tutto quello che pu trovare posto / riprendendo cosa strana / gli insegnamenti discriminati / della Libera Austera Universit del Tccu / che rappresentarono a tutti noi / passioni dolori pianto forza e sfida / di un popolo e di una progenie /del paese ancor oggi diroccato di Yorya

[2] Tutti quanti siamo noi / persone di questo mondo / nate allevate e piccine / che ci sentiamo gi giganti / se immaginiamo sempre il buio / e camminiamo con la lanterna / sbattiamo il muso in ogni muro / ma per questa storia vera che scompare se non si racconta /  parliamo sottovoce e pian pianino / ch ci capiscano nelle rade / anche cervi zzimbari e montoni / perch il pensiero vagabondo / guai non ne fa se non si fissa / e per tutto ci che tu pensi / che si racconta e che si riporta / a questo ritmo e sino alla fine / non arriva a concretizzarsi mai / perch ognuno sempre parla / cercando le proprie ragioni / e chi soltanto per il suo scopo / come un minchione ti sta ad ammirare /  osservando la sua faccia beata / nel tuo lago e nel suo specchio / Segnati con la croce immediatamente / e immagina anche ogni mattina / ch ogni storia la fa poi / non chi sproloquiando la racconta / ma soltanto chi la vive la patisce e la subisce / e se la perde la vince ugualmente / anche se chi la racconta senza voglia / non la ricorda o non la capisce / Questa che io vi racconto ora / soltanto storia di povera gente / che fece quello che fece / per sopravanzare alla sua giornata / immaginando Dio nella propria mente / per poter vivere la propria vita amara / sola soletta e senza niente / perch la vita vera cosa dura / Se questo racconto a voi non piace / girate pagina o ve ne andate / ch a me non importa niente / e nemmeno a Cristo con la sua croce / perch non sorge giorno per i Cristiani / senza guerra o con la propria pace

[3] Chi va se guarda te come raggio di sole / inciampa ogni volta nelle pietre / cade per terra e rompe la sua quartara / Tu che cadesti pi di una volta / e che per piacere continui a cadere / allacqua mattina e sera / lascia stare le stelle in cielo / e le pietre per terra / ch ormai le corna mie / sono di tanto pi lunghe e robuste / di quelle del cervo e del bue / perch anche di notte le vede / la talpa tonta della tua strada / e tua mamma che ti accarezza / e ti consola con tralci e stornelli / raffigurandoti come poetessa e Signora

[4] Se chi passa per la mia strada / non si trova mai landata ed il ritorno / osservando ogni cosa / si trova tra i piedi / fiori zingari o tempeste / che possono senza meno / ostacolarlo nellandata / o ritardarlo nel suo ritorno / perch se i monaci vogliono pregare / il demonio pensa ad ingannare / ed a Dio non resta che giudicare / per il dritto e per lidiota

[5]Se cammini senza strada / non puoi mai andar tanto lontano / perch  non sei uccello ma villano / che si schianta senza spuntoni / e finisci sempre per terra / Cerca di sapere dove vai / e non camminare alla cieca / ch limprevedibile dello spiare / tipico di chi si diverte lesto / e non di chi ha la vita rovinata / perch se perdi poco perdi assai / e non soltanto una stornellata / Se tu immagini che fai bene / a coricarti con gli affamati / perch non fanno sparire i tuoi soli / quando ti portano nelle loro strade / non confondere mai tortore con conigli / ch quelle pur di fare un uovo / a non avere mai tempo / si accoppiano col gallo della montagna / o col mutulu della marina / giocando dalla mattina alla sera / con i merli nelle siepi / ad ogni salto di vento

[6] Se vai per funghi o per legna / Se vai per funghi o per legna / raccogliti anche due patate / solo per fame e non per piacere / perch ti liberano la mente / ti rimpinzano la pancia / per la fame superata / Se ricordi e non ti inganni / quello che sentenziava compare Gianni / la sera al Toccu al calar del sole / che ogni moneta ha due facce / che non si possono mai cambiare / perch due sono e due restano / una per il dolce e laltra per lamaro / lo stesso bene sempre bene / ma se non peni e tanto / nessun bene vale niente / perch se fatto per dispetto / il fare bene un delitto / scende nel cuore sino allintestino / ti saccheggia tutto quanto / ti inganna ti rovina / e poi ti lascia senza padre / Se questo editto non ti piace / e non sai nemmeno ora / che la neve scende a falde nelle montagne / come venisti e dove vai / oggi o domani a spese tue / delle cose trafugate rubate di corsa / o di quelle lasciate andare senza cura / guardando per caso Cristo Dio / che mor inchiodato in croce / per poter salvare te da te / che a tutte le ore giochi col fuoco / e dici poi che non capisci / Bada ancora che non c croce / per il tuo inferno disserrato / se sei tu controverso a tergiversare / accampando scuse e pretesti / per quello che fai ma che non puoi fare / Quando poi ti rappresenti e dici / che questo un mondo fatto strano / se proprio quelli che vuoi liberare / ti guardano in faccia / e ti mordono le mani / e che alla fine e immediatamente / tornano ad impiccarsi / ti rispondo e controvento dico / non pensare alle azioni degli altri / bada soltanto ai cazzi tuoi / e puoi vivere con la tua pace

[7] Vedendo quanto strambo / rappresentato questo mondo / tu immagini e poi mi dici / che stupidaggine mai questa / ch se il dritto come lo vedi / se non lo configuri tu sempre stolto / questi che non sapesti e sai /  sono i misteri delle parabole / che fanno girare tutto il mondo / insieme al vento o come il vento / e questo anche il mio mistero / ch ormai non vedo pi / nemmeno il raggio del sole a mezzogiorno / o sento niente che mi faccia girare / o tornare immediatamente indietro / nemmeno i tuoni della tempesta / che si confondono con le campane / perch passando sveglia e sola / tutto il tempo mio con te / mi squilibrai cuore occhi e senno

[8] Cerca di vivere come sai / senza mai disturbare la gente / segui la tua strada scoscesa / e non ti curare se dritta o storta / perch sono sempre le curve / che ti sbandano ma non completamente / e quando vuoi ti fanno respirare / il tempo per riscaldarti al sole / in mezzo alla neve e senza fuoco / perdendo il gusto per la morte / perch il vivere decretare /  non solo per te ma per la tua gente / ch ormai la vita diventata strana / come in cielo le nuvole / che non stanno mai ferme / e taccorgi soltanto alla fine del giorno / che non hai mai avuto consistenza / per il tuo cuore e la tua mente / che furono sempre ballerini / cos anche se ora sei da solo / e per te non conservi niente / ad ogni istante una ti prendi / e cento ed una ne lasci / perch la tua mente gira a casaccio / e la volont peggio delle nuvole

[9] Mi dissero una volta / in un orecchio piano piano / perch non ti faccia strane convinzioni / per tutte le voglie sconclusionate / che ogni notte ti porti a spasso / io venni per dirtelo / una sola volta che tanto basta /  ʺvattene correndo lontano da me / e lasciami con la mia paceʺ / Tu hai la mente sopra le nuvole / la testa storta come un puledro / e le corna tue sono tutte lunghe e pari / ch se poi non le vuoi far vedere / alla gente che ti sogghigna senza volerlo / meglio se per ripararti / dal sole dalla neve e dallacqua / la testa la fronte ed il collo / ti scelga per cappello / un ombrello o un pagliaio / ch le corna sono leggere e maledette / e si accoppiano sempre / con chi pi a portata di mano

[10] Nascesti casualmente per vivere /  e campi soltanto per non morire /  perch la vita vera non fa mai per te / quando preghi il cielo senza uno scopo / sei pazzo o senza senso / non solo per Dio ma anche per me / perch ragli al sole come un asino / e fissi ad occhi chiusi / chi vuole parlare con te / senza immaginare che chi ti sente / per lo sconcerto che gli lasci / ti guarda e se ne va via

[11] Noi che viviamo tutti i giorni / mirando il cielo sopra le nuvole / non possiamo trascorrere il nostro tempo / fottendo il vicino ed il lontano / parlando con gli angeli e con Dio /e bestemmiando allacqua ed al vento / perch le parole non sono veleno e pietre / ma possono ugualmente / costruire piazze chiese e case /o rabbuiare mente e cuore / ed ammazzare tanta gente

[12] Se stai per terra / guardati i piedi e non i gradoni / parti sempre dal tuo stato / ma non ti accontentare mai / perch chi per terra / non pu mai cadere per terra / anche se con la mente vola in cielo / e con i piedi sta per terra / parla nel sonno soltanto con Dio / senza badare a tutti gli uomini / che si imbrigliano con le parole / se lasciano liberi i pensieri al vento / Chi sta abbarbicato al suo spuntone / scivola spesso nel burrone /  cadendo come un tonto nei crepacci / dove si rassegna ad aspettare / chi vuole soltanto comandare / perch l c sempre tanto posto / anche per gli strambi e per gli stolti / che non vogliono mai sognare / uomini e donne che a sciame / camminano tutti per la propria via / osservando sole luna e stelle / e per il resto cos sia / perch soltanto per loro padreterni / non c posto mai per la fantasia / perch i sogni sono cappi / per i loro pensieri tutti scompigliati

[13] Le donne un po altolocate / fuori e dentro ogni cuccia / fameliche smarrite / senzaltra arte e parte / non desiderano mai te / se non sei un minchione / perch non sei adatto / per i peccati inusitati / e per i capricci stravaganti /ma se tu sei senza altri appigli / e ugualmente vuoi scalare il gradone / lasciale stare non fanno per te / cambia obiettivo e fatti una ragione / perch non sono scala per il paradiso / ma soltanto scalini di fuoco per il tuo inferno / perch ti aspettano per le loro brame / e per curarsi tutti i malanni / Chi tonto e minchione / e con niente da pretendere / se poi senza amore e manco affanni / se lo adattano come vogliono / perch chi non ha sentimenti / col suo scopo che il gradone / canta suona ed anche balla / ma rimane pecora e mai leone / nemmeno pu pretendere tanto / anche se parla in ogni piazza /perch non gallo ma montone

[14] Se ogni donna che ti incontra / pratica la logica insensata / del forno a due tempi / che cucina ma non fuma / lasciala stare non fa per te / restando con lei non cuoci pane mai / non il bianco e non quello scuro /Lei cammina sempre impettita / da assomigliare al migliore gallo cedrone / accoppiandosi con chi meglio vuole / e tu rimani con la tua fame poveretto / pregando il Dio del cielo / maledicendo i Santi dellaltare / e masticando lauro amaro / per la tua vita sempre in guerra / e senza mai pace

[15] Ogni anima dispersa / non trova mai la strada giusta / non quella larga e non quella stretta / perch per sentirsi troppo furba / non decide mai quale intraprendere / si attarda tanto e le sbaglia tutte / restando con la mente chiusa / Se invece vuoi fare un grande cammino / scegliti meta e strada giuste / e sorridi con garbo a tutti / ma non fare mai a nessuno linchino / perch la tua meta stella in cielo / se non d retta nemmeno alle nuvole

[16] Per il freddo destate / non cercare legna / attendi il sole / ogni giorno ti riscalda   / durante il mattino la sera e la notte / ma se non hai niente da mangiare / nemmeno il pane secco / trovati presto qualcosa / da metterti sotto i denti / e riempirti la pancia / perch il pane non ti piove dal cielo / e nemmeno dentro la stanza / perch il sole nasce cresce e passa / taccompagna nelle tue strade / ma non dorme mai con te

[17] Per i tuoi molteplici mali sconcertati / di testa di cuore o di niente / se proprio non hai niente da fare / per ritrovarti ogni tanto / cause e motivazioni a riparo / non andare dai preti poveretti / che con litanie preghiere e devozioni / ti confondono anche le ossa / non cercare sfogo nei medici / che prescrivono intrugli ad indovinare / non disturbare nemmeno maghi e streghe / perch tutti quanti andando in giro  / parlano a casaccio o come il vento / ma non fanno con te lo stesso sogno / Confida invece sofferenze e fantasie / a chi riconosci e ti vuole veramente bene / perch a questo punto il parlare ed il sentire / sono di gi una salvezza e mezza / ch a sciorinare tutto il resto / soltanto giravolte senza senso / o prosopopee a reggiseno sbilenco / esibite in piazza / o imbastite al vento

[18] Pensa e rifletti / e non badare a chi ti rimpiange / o a chi ti guarda e ti sorride / soppesando le tue strade / seminando i tuoi pretesti / preoccupati di ci che hai da fare / senza aspettare al mattino / perch fa pi sciarpe / un capello di donna sciocca / che un gomitolo di lana / e imbroda pi un osso bucato / o una ala di gallina / che un mazzo di fiori / per far sopravvivere / chi morto di fame

[19] Scendo e salgo per le tue scale / come colui che va strisciando / come il Vescovo per il pontificale / come il ladro a mezza figura / con i cunicoli e con le porte / perch vorrei anche per me / trovare una volta soltanto / un po di sole e tanta pace / ma con te sopra laltare / colleziono guerre ed erbe amare / perch il cuore tuo come rosmarino / travalica bile e sconforto / giocando con me sventurato / come la gatta col topo / in mezzo alla strada ed al prato / prima di arraffarselo / e mangiarlo per intero / perch questo mondo andato come niente / si adatta mai agli sfasati / ma ai tracotanti ed ai briganti / e dellaltro lo sanno i Santi / e Dio che lo fece e lo governa

[20] Parlate tutti ad uno ad uno / dite quello che volete e che pensate / se prima ognuno di voi / senza pensare sparava / sue cazzate al vento / per illudersi che ancora campava / fottendo asini vecchi / e pastori esagitati / per le iatture e le invettive / seminate di nascosto / in ogni biforcazione della piazza / o negli angoli dei muri Alla fine delle vicende che vi raccontai / e che strambarono tanta gente / dite anche la vostra / ma a mente posata / e gola libera perch dopo che sento tutti voi /io ed sigillo

[21] Da quando mi lasciasti / esagitato e solo / per curare tutte le mie piaghe / non stare pi a pensare / ricercando nel fondo del paniere / pretesti e divagazioni / Assumetela una buona volta / questa decisione cercando aiuto / anche alle colombe in cielo / o alle spelendre della fiumara / perch il tempo tuo e mio vola / i corbezzoli cadono e si asciugano / le campane suonano fin dal mattino / perch arriva la novena del Natale / con ciaramelle e tamburelli

[22] Quello che non pensi di giorno / se dormi te lo sogni di notte / perch anche i sogni pi incongruenti / per te sono sempre un avvertimento / o segnali che decodificano le maghe / perch i tuoi pensieri sofferti / sono desideri naufragati / o propositi bruciacchiati / e mai fantasie strambe / diroccate o gettate al vento / perch ogni fantasia non pazzia / o litania cantata in processione / ma segno vago di speranza / acqua che non lava / e sole che non asciuga / pensieri affanni e riti

[23] Pensa prima e parla dopo / ch il parlare una cosa complicata / perch se dici cose non pensate / muovi la bocca anche piano / ma fai solo vento / non ti rendi conto mai di niente / e racimoli per te tanti guai / perch spostando eventi a piacer tuo / crei scompiglio per tutti gli altri / Se poi ti guardi intorno e pensi / che ogni cosa solamente tua / trovi strano che non sai niente / ma il mondo gira ugualmente / con te o senza di te / non ti accorgi di chi passa / e non capisci nemmeno lIride / perch se la guardi ti pare strana / come un arco grande s  / ma senza frecce / e non ti rendi conto pensando sempre / nemmeno di Dio chiamato Padreterno / tu non lo vedi dispiegarsi in cielo / e nemmeno camminare per terra / anche se senza testa piedi e mani / LIride ugualmente assai bella  / perch prende il meglio del sole in cielo / e dellacqua chiara e fresca / che si ritrova per terra / ti sembra un arco ma un abbraccio / di un Dio innamorato per la sua terra / cos alla fine per te c un perdono / anche se vivi da stolto e nano / e ma che ti rappresenti giganti

[24] Io passo e ripasso / dalla tua vecchia strada / ma tu fingi di ricamare lenzuola / nello scalino della tua casa / e non ti accorgi mai di me /   appena passo ti vedo / si spalanca il mio cuore / e la mente esaltata si rappresenta / ma tu pensi ad / te ne fotti sempre di me / mondi strani per te e per me / che invece piango al buio / pigolando come un gufo / e mi lagno anche con Dio Signore / perch in questo mondo malandato / non c pi rispetto / se anche il mio amore / ti si rappresenta come sceneggiata / perch ormai a te piace soltanto / chi ti canta lultima serenata ch lamore mio te lo sei scambiato / con due cipolle allultimo mercato / e il tuo rispetto per me / farina nuova di mugnaio / che vola un poco e poi cade per terra / e non crea mai pi / pasta e pane ma fanghiglia

[25] Finisti ieri sera con la luce delle stelle / e incominciasti gi stamane / a raccontare storie strane di te con me / Vai dicendo a chi ti incontra / che mi aspetti ma non tavvicini / ed io venni qui fuori per dirti / ch anche io mi avvicino a te / ma senza pi venire / ch ogni tempo porta in dote / gioia vana e passeggera / ma dolore profondo e permanente / Ballarono gli alberi con i serpenti / Si spaccarono i muri / dogni chiesa e dogni casa / si ruppero campane e campanili / per lultimo flagello terremoto / la gente correva senza meta per le strade / e per le mattonate e lo spavento / morirono tanti e tanti disgraziati / ch le lastre delle chiese diroccate / non si potevano pi chiudere / Ora se non vuoi tu stare con me / mi interessa ma non mi rattrista / perch se scateni una tua magia / piove acqua e fuoco dal cielo / senza nemmeno nuvole / si devasta la terra con i terremoti / e tu sei pi furba di una volpe / affamata tra i castagni / La tua malvagit se non ti passa/ vale pi di cento demoni e maghe / ma ricordati anche che ogni tempo / passa presto o non persiste molto / tutti i fiori belli sbocciano / ma se non fanno frutti / subito appassiscono / e cadono per terra / in mezzo alla strada ed alla gente

[26] Ogni volta che non vuoi vedere / quanto strano questo mondo / con due mani tappati gli occhi / cammina al buio per ogni via / ma non ti precipitare nel burrone / se trovi poi anche qualcuno che si barra orecchie e bocca / per poter star da solo con te / senza nemmeno alcuna voglia / c da fare una gran festa / con fanfare e tamburelli / Goditi il momento quando passa / anche se il tuo cielo senza sole / e non immaginare che fai tanto danno / col tuo parlare sempre ad orso / ed il sorridere oltre lanno / se poi per niente credi o ricordi poco  / se lasino vola sopra le nuvole / e laquila bazzica per terra con le galline /  immagina anche chi per te / cadde nelle pietre della tua casa / e si squarci bocca e ginocchia / Se tutto questo non ti consola / ti fa passare tutta la fantasia / vivi spesso da sola con le tue lune / fissando pazza te e me / perch ogni destino va avanti / raccoglie lumi ma non si riproduce

[27] Oh rosa rossa sbocciata tanto / che fantastichi di notte / e spunti dalla siepe ogni mattina / cambi pi colori tu che nel suo cielo tutta lalba / prima ancora che la sfidi il sole / e vieni a trovarmi / dopo tutte le mie notti inutili passate a casaccio / a cercare pace e guerra senza sponda / e che ancora mi squarciano / cuore e mente senza neve e vento / Mi bruci gli occhi / e mi prosciughi le ossa / come se tu fossi sole  / dʼestate a mezzogiorno / se mi scorgi allʼalba /  anche se i petali e i tralci tuoi / raccolti accovacciati / impazziscono accoppiati / con le api e le farfalle / per te consumo lʼanima mia passando giorno e notte / sotto la finestra del tuo balcone / pregando Dio nel mio cuore / per immaginarti bella e nuda / senza che mai tu possa notarmi / Mi guardo allo specchio / di mattina a mezzogiorno a sera  / e non mi trovo tanto brutto / soltanto che io impazzisco / per le mie corna sgarrupate / ed addolorate tanto / ogni volta che ti vedo per strada / accompagnata sino alla luna / da montoni eccitati e in calore / o sospinta sino allinferno / dai demoni adescati tanto

[28] Se queste mirabili storie / vuoi raccontare ai tonti / che a ruota ti girano intorno / o che ti guardano meravigliati / calandosi a gola libera / le tue pantomime ed i tuoi inganni / per fare listrione / con le donnette e con i compari / non capisti niente o poco e niente / perch queste sono storie e non giochetti / che spargi a piacimento / o che spingi e posizioni a sbarramento  / per chi ti vuole indagare / lascia stare tutto non fa per  nemmeno questo vuoi capire / non perdere tempo pi con me / ch resti lo stesso un povero ebete / o un ceppo secco di legno / come meglio a te piace / preparato a mo di birillo per terra / a scansare i tuoi guai / senza nemmeno accorgertene / di quanto sei strano e stolto / Ora vattene per il tuo mare  / e soltanto con i tuoi pesci  / ch se ti sentono tutti gli altri / vanno subito a misurare / quanto profondo il loro mare o se a te piace di / pi / illudi il tuo tempo in montagna / dove per te c anche / erba verde e foglie secche / che nascondono a casaccio / funghi freschi e recenti / che a niente se te li mangi / ti possono avvelenare / Ormai queste storie non fanno per te / non sono questi i racconti / di cui come un idiota ti puoi vantare / perch sono sentenze e sofferenze / per i tempi trascorsi dalla nostra gente / che visse i propri giorni / sperimentando e stentando / Se nemmeno questo tu capisci / non perdere tempo pi con me / rimani lo stesso un povero cazzone / un ceppo di legno di quercia o di ulivo / o come altro meglio piace a te / predisposto in terra a birillo per i ragazzetti / o per le donne spensierate / che come niente ti trovi accanto / ad entrare e ad uscire / cos non ti accorgi e quando mai / di quanto sei bizzarro e minchione

[29] Pi volte mi spinsi / con un piede sino allʼaltro mondo / soltanto per rendermi conto / di ci che si dice o che si fa / dietro il curvone della marina / arrivai cos a toccarmi gli spuntoni / delle spine dellinverno e delle siepi / per riprenderei dalla mia sorte / impegnando a lungo cuore e mente / insieme al collo torto che avevo / per scrollarmi prima o dopo / la mia vita consunta dalla morte / Sfidai tutti i demoni dellinferno / anche i pi forti santi di povero Gi / che vengano con me sventurato / al passo della Cerasara di Aspromonte / l dove si slarga lorizzonte sino al mare / per lasciare poco spazio a chi scende venendo e cantando /  Mirai a destra guardando a sinistra / perch il fucile mio era la doppietta / ma le aquile volano via girando a ruota / cercando qualcosa per le loro notti / Mi innamorai a vista del cielo chiaro / e dei due Mari che giocavano a nascondino/ sembrava che si toccassero stringendosi / occhi mani e corna seminati al vento / ma che in ogni lite erano tanto lontani / come te e me dai cuori disastrati / perch facevamo confusione in ogni via

[30] Seguendo la tua voce / che mi chiamava in mezzo al vento / presto dimenticai di te e di me / delle lagne dei peccati e degli espedienti / ammantati per sconvolgenti e veraci / ma che mi prosciugavano all istante / la bocca impastata la mente ed il cuore  / Per cercare te avanzai / camminando solo e sperduto di notte / per le strade e le viuzze senza ponte / Una mattina allAlba presto / mi incontrai con te e il mio cuore / Eri soltanto ʻmassaraʼ di pecore e montone / ma ti ammantavi per ʻreginaʼ / anche se fischiavi ai quattro venti / per riprenderti i cani i caproni ed i montoni / ed io attratto tanto dal tuo aspetto / mi feci portare sino a Pietra Cappa / l dove il vento svolta e il sole smista / lombra di uccelli estinti e di donne corrotte /  perch anche la mia vista problematica / incomincia a slargarsi sino alla marina / Quella pietra grande dispersa tra le montagne / si accaparr Marco soldato pazzo / che si ridusse ora perch fu condannato / a menare schiaffi e manrovesci / non a Cristo nostro Signore / ma al vento tra i muri e le pareti della caverna  / cos io non mi persi mai / con te che fischiavi tanto / a chi non voleva pi sentire / sordo per gli schiaffi di Marco / e assorto dai rami dei castagni / Yorya invece per sempre / divent franca costruendo ponti lunghi / fin dopo le sue terre e verso il suo mare / salendo con Dio in mezzo al cielo / per non dare a vuoto nessun peso / alle nuvole alle stelle ed alle sue montagne

Indietro

Segnala questa pagina

 

 

Aggiungi ai preferiti

Pagina iniziale

 

Gli Appuntamenti

Le Sedi Scolastiche

Cerca la sede scolastica pi vicina inserendo il CAP, il nome della scuola o la citt

 

La Mailing List

Resta sempre aggiornato sulle novit, le comunicazioni, i corsi dell'Ufficio Monitoraggio Pratiche Didattiche della Provincia di Reggio Calabria inserendo il tuo nome ed il tuo indirizzo email

 

 

 

Powered by Dargal.it

Recensioni   Elenco Referenti   Appuntamenti   Il Forum   Assistenza   Contatti