M.P.D.R.C. - MUTUALIST PROFESSIONAL DOCTORS RELATIONSHIP COMMUNITY | RSA A FYYA DA MASSRA

Username  Password  Ricordami

 sabato 8 agosto 2020

Coordinatore Prof. Alfonso  Preside Zampogna

 HOME PAGE

 RECENSIONI

 ELENCO REFERENTI

 APPUNTAMENTI

 IL FORUM

 ASSISTENZA

 CONTATTI

 MPDRC SUL TUO SITO!


Sondaggio

BULLISMO NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI OGNI ORDINE E GRADO, MALATTIA ENDEMICA E SINTOMATICA DI UNA SOCIETA FRANTUMATA, ASOCIALE ED ASOLIDALE

BULLI ARROGANTI PROTAGONISTI IN SISTEMI SCOLASTCI INDIFFERENTI E DISGREGATI

34%

BULLI SOGGETTI DI ACCUMULATO MALESSERE ESISTENZIALE

25%

BULLI VITTIME DI PIU' VASTE CULTURE E SISTEMI DI POTERE DEVIATI

38%

 

 

Indietro

RSA A FYYA DA MASSRA

data pubblicazione Gioved 02 aprile 2020

inviata da Alfonso ZampognaPreside

Rsa 'a fyya d' massra
nt stntu chna  sngu
e mrta pru p s mmma 
chppna fci
p vva o mrta n sapri
 scandsciri vattiyu
c s sngu e c ltti 
c chyu pstu llqqua
n mancva mi
nt s massria
U massru lluytu assi
n f mpdicu
e mncu nyu aitu
ballva slu ch s cni
fra fra d prta
p n fyya appna crita
e slu slu n pcu mrta
Rsa a fyya d massra
c lcchyi com clu
e ch pli ttti rssi
stndu n tsta
o  mnzu  crpi pcuri
e cni d s mndrjha
e n c lmini lluyti
criscu prstu e snza ncimpi
Rsa a fyya d massra
e f divula trjhemnda
sccumpagnva smpri
c scimitrra Mohammttu
girta n pcu  mnzalna
c s trjhovu e vrzi
chra muccita  scru
c ttti i candilri
d crsia sdarrupta
e ch tmpu psu dru
d prviti f cattta
fttu srhnu e curiysu
d n Prncipi marrnchinu
fuytu d ramni
ltrjhi e lva e prta
e ncuntrjhtu  csu
nt chyzza d merctu
ch campva sprtu
ndi nyu sppi mi
e csu srhnu n sapa
yintrjh tnda ttta sla
c cavayi e ch s muyyri
ttti mbiscti llrbsca
C n nc bastva mi
m cmpa e mri
chna sla nt s csa
ma Marranchni e prviti
p chssu s ntendanu
e facanu a stssa csa
dicanu guardndu n trra
i marti cornti e sfurtunti
mbidisi e rassegnti
p rstu nnti dri e cummentri
chgnunu pregva  cmu vola
e yu n fcci sli  menziyrnu
e ltrjhi n ncmportva
Rsa a fyya d massra
pasculiyva pcuri e crpi
mi  rngu p rispttu
e yra  ttti rispettta
caminndu c tsta  vntu
nt schyni e nt puntni
sartndu gurnli e sentri
chy d zzimbari e muntni
pcuri crpi e gneyicyi
d s mndrjha
s spassvanu nt sentri
e se ncnu ava  ch dri
c n sla s guardta
nc passva gstu e vyya
e se pi s vola piyyri
 guardri ya e a scimitrra
perda pru tttu  n vta
intellttu e ntendimntu
N ndppi mnni mi
cmu mbci ttti ltrjhi
ch cumparvanu fra fora
chysi  stntu c riggipttu
c i si criscru
slu yntrjha  s costti
ch fciru passri smpri
cmu fmmina c d cri
Ttti dicinu c slu ya
yra fmmina ma ttta srhna
pecch s vantva d d cri
chnu yra sacrtu p Du
ltrjhu tttu p s mndrjha
e slu p chssu f nomta
divula smpri  vcca chna
N yrnu rrivu nt massara
cmu n s sppi mi
nmu pru yu tttu srhnu
ch caminva snza crna
n fccia sli e cntrjha vntu
e n  zzmbaru e muntni
e  n  crvu crpa e vi
s nomva slu Filciu 
ch mumntu e pru dpu
parrva Du e yra nsnu
n mangiva crni mi
cucinta nya manra
ma slu faca gstu si
yhri yrbi e rdchi
csu ltti e rictti
gni sra o prma d ntti
Qund Filciu rrivu
dpu n bna caminta
yra gi trdu pru p sra
ch sli finva a s yornta
ma  slu yu e mantinnti
vola m prra ch divula
ch gi durmva c s snnu
e n nc f ncnu vrsu
ch ptti scoraggiri
vru nc dssiru pru
m s stci smpri attntu 
c divula n yra fmmina
d s mndu e ntendimnti
e p nnti a tsta  nttu
c scimitrra nc pota trjhuncri
e yettri c ttt rstu
 s cni piacimntu
yu sra fisstu e cumbntu
pmm vdi mantinnti
e vola m cumbrti
c divula pi n yra
se n s cri Du
p smpri yra destintu
ya c ncchyu menzprtu
vtti e pi  ntsi u nmi
ch nc piacu chy  lmu
se mangiva yrbi e n crni
parrndu Du vntu
n yra p nnti ndiffernti
c lltrjhmini sentti
yranu zzmbari futtti
ch parrvanu nt chyni
d s muntni e d crpi
p chssu capiscu
c slu c yu e c nuyrtjhu
ava tntu ch dri
parrndu  Du puntndu styi
Filciu sccorgu pi
c Rsa pli rssi
tntu divula n pota sri
sgni sra parrva Du
slu c yu e pru ch styi
e sciurttu n cumpidnza
chy n vta
parrndu Du c Du
slu yu vtti nda
e sra sacrusntu e vru
chya mnni no ndvia
yra fmmina cmlltrjhi
Slu vidri e mi toccri
nc dissi a divula p rispttu
pru s cri batta frti 
yntrjha e fra d s pttu
c p ma t n s muntni
e se n a t tsta vla
tayyta nttu  nttu
cmu pru tttu u rstu
Rrivu pi n yrnu maldttu 
ch Garibldi tttu drjhttu
p fmi d s sordti
rringu paysi tttu
ch p n sri fissiyti
s piyyru pru a  mndrjha
Garibldi vtti pcu
ma ntsi tntu d divula
e snza mncu pensri  nnti
p cmu yra sla srhna
Rsa a rssa ch s scimitrra
vrzi slu p yu mantinnti
c se n nc piaca
vola pmmu s pyya
p culri d pli rssi
p lcchyi clu
e ndri mi senttu
 servggiu rrusttu
ma restu scuncerttu
qundu spoyyta nda
n mbtti nnti o pcu e nnti
ch s mnni yranu stirti
sin yntrjha d costti
ncranu si ma cmu nnti
A divula  chyu pntu
d scuncrtu spprofittu
e n cuteyta nc yettu
n mbola m mmzza
cmu lltrjhi d paysi
ma pecch yra Garibldi
slu n sfrgiu permannti
slu m nc tayyva i cuyyni
f a pensta s libertna
ma u crpu s deviu
e slu lncanc tayyu
Garibldi mpressiuntu assi
p tnta sputtnza
yu u rndi cumandnti
p quntu pru n muntni
n pota chy fri passri
c p mnu srhafuttnti
n divula  plu rssu
fssi fertu permannti
y mssa assi sputtnti
nt gurra d disonri
Ccuss piyyu ligu
a fci passri p ttti qunti
 brignti e malandrjhna
pi cmu fssi nnti
fra fra srhascinu
e spr cppu nc sparu
ya moru snza scrnu
c s tsta f spaccta
c n sla pistolta
Nyu sppi e nyu spi
ndi ya yu  finri
se nt mprnu o nt paradsu
c ttt s pcuri e crpi
pecch nt s pecctu f sparta
crtu y ch spi Du
ch y gidici misericrdia
e mi lfiu o pauccinu
spi smpri e slu yu
 c perdunri o cundannri
Ma p ttti ni pastri
chgni yrnu ymu giriyndu
restu e rsta p smpri ya
a divula mbiolta
pru i s cni ch seguru
chi bayvanu p s pastra
fru ttti mmazzti mrti
ch p lnri Garibldi
n nc pota mbci sri
nuytra divergnti srti
Chya ntti gnnnu
s ripti n clu e n trra
pru ra ch nd passru
chy  cntu e cntu nni
c e snza carbinri
snza bnda e snza snu
qundu cdunu i styi
pecch cingi pr clu
e n nc s Snti p tenri
Rosa a fyya d massra
ccumpagnta d s sventra
gru p tttu u mndu
vci sartndu gni ntti
p sentri ed rburi srhni
ch s mvunu stt lna
 spiritri ttt gnti
Se ncarcnu pnsa pi
c divula mbiolta
f pastra e mi massra
d s mndrjha sterminta
ndvi m spi sulamnti
chya fci tttu quntu
m s gurda u snri
e m prra pru styi
d s vta disgrazita
d snuri mmacultu
e d s Du disonurtu
(A, B... Z)

1) RSA A FYYA D’ MASSRA / ROSA LA FIGLIA DELLA MASSARA / Rosa la figlia della massara / nata a stento piena di sangue / e morta anche per sua mamma  / ch appena la partor / tra viva e morta a non saperlo / nel dubbio la battezz / col suo sangue e con il latte / ch proprio quello al posto dellacqua / non mancava mai / nella sua masseria / Il massaro sventato assai / non fu dimpaccio / ma nemmeno di nessun aiuto / ballava da solo con i suoi cani / appena fuori della porta / per la figlia appena nata / forse solo un poco morta / Rosa la figlia della Massara / con gli occhi come il cielo / e coi capelli tutti rossi / stando in capo / o in mezzo a capre pecore / e cani del suo gregge / e non con gli uomini strampalati / crebbe presto  e senza intoppi / Rosa la figlia della Massara / fu diavola tremenda / saccompagnava sempre / con la scimitarra di Maometto / curvata un po a mezzaluna / che la trov e la volle / ch era nascosta al buio / con tutti i candelabri / nella chiesa diroccata / e che a suo tempo a peso doro / dal prete fu comprata / fatto strano e curioso / da un Principe Marocchino / fuggito dai profughi /  ladri e pettegoli / e incontrato per caso / nella piazza del mercato / ch viveva da disperso / dove nessuno seppe mai / e caso strano non si sapeva / dentro una tenda tutta di pelli / con i cavalli e con le sue mogli / tutti miscelati a casaccio / Ch non gli bastava mai / vivere e morire / con una soltanto nella sua casa / ma Marocchini e preti / per questo se la intendevano / e facevano la stessa cosa / dicevano guardando per terra / i mariti cornuti e sfortunati / invidiosi e rassegnati / per il resto niente da dire e commentare / ch ognuno pregava come voleva / e lui viso al sole di mezzogiorno / e degli altri non gli importava / Rosa la figlia della Massara / pascolava pecore e capre / mai a ripicca  per rispetto / ed era da tutti rispettata / camminando con la testa contro vento / nei suoi campi e negli spuntoni / saltava pozzanghere e barriere / pi dei caproni e dei montoni / delle pecore capre e degli agnelli / del suo gregge / che si divertivano nei tratturi / e se qualcuno aveva da obbiettare / con un solo suo sguardo / gli faceva passare gusto e voglia / e se poi la voleva stuprare / a guardar lei e la scimitarra / perdeva tutto subito / intelletto ed intenzione /   Non ebbe zinne mai / come invece tutte le altre / cui trasparivano esternamente / chiuse a stento dal reggiseno / ch le sue crebbero  / soltanto dentro le sue costole / per cui la fecero credere / come donna con due cuori / Tutti dicevano che solo lei / era una donna tutta strana / perch si vantava dei due cuori / ch uno era cosagrato per Dio / e laltro tutto per il suo gregge / e solo per questo fu chiamata / diavola a bocca piena / Un giorno arriv alla masseria / come non si seppe mai / un uomo pure lui tutto strano / che camminava senza corna / fronte al sole e contro vento / non a caprone e montone / e non a capra cervo o bue / si chiamava soltanto Filciu / ch al momento ed anche dopo / parlava con Dio ed era pazzo / non mangiava carne mai / cucinata in nessun modo /  ma soltanto faceva a modo suo / fiori erbe ed ortiche / formaggio latte e ricotte / ogni sera o prima di notte / Quando il Filiciu arriv / dopo un lungo cammino / era gi tardi anche per sera / ch il sole finiva la sua gionata / ma solo lui e immediatamente / voleva parlare con la diavola / che gi dormiva col suo sonno / e non ci fu alcun verso / che lo pot scoraggiare / per il vero gli dissero anche / che stesse sempre attento / ch la diavola non era donna / del suo mondo e delle sue idee / e come niente la testa di netto / con la scimitarra gli poteva troncare / e gettare con tutto il resto / ai suoi cani a piacere / Lui sera fissato e convinto / per vederla immediatamente / e voleva convertirla / ch diavola poi non era / se un suo cuore a Dio / per sempre era dedicato / Lei con un occhio semiaperto / lo vide e poi sent il nome / che le piacque pi delluomo / se mangiava erbe e non carne / parlando di Dio al vento / non era per niente indifferente / ch gli altri uomini ascoltati / erano caproni fottuti / che parlavano nei campi / di suoi montoni e delle loro capre / e per questo cap / che sol con lui e nessun altro / aveva tanto da dire / parlando di Dio mirando le stelle / Filciu poi si accorse poi / che Rosa dai capelli rossi / tanto diavola non poteva essere / se ogni sera parlava di Dio / solo con lui ed anche con le stelle / ed entrato in confidenza / pi di una volta / parlando di Dio con Dio / solo lui la vide nuda / e se era sacrosanto e vero / che lei zinne non ne aveva / era donna come le altre / Solo vedere e mai toccare / gli disse la diavola per rispetto / anche se il  suo cuore batteva forte / dentro e fuori del suo petto / ch per me non sei un montone / altrimenti la tua testa vola / tagliata di netto / come anche tutto il resto / Arriv poi un giorno maledetto / che Garibaldi tutto impettito / per la fame dei suoi soldati / saccheggi il paese tutto / che per essere gabbati / si presero pure il gregge / Garibaldi vide poco / ma appur tanto della diavola / e senza nemmeno immaginare nietente / per come era sola e strana / Rosa la rossa con la sua scimitarra / la volle solo per lui immediatamente / ch se anche non gli piaceva / voleva stuprarla / per il colore dei capelli rossi / per gli occhi di cielo / e per lodore mai sentito / di selvaggio affumicato / ma rest interdetto / quando spogliata nuda / non vide niente o poco niente / ch le sue zinne erano tirate / fin dentro alle costole / cerano si ma come niente / La diavola a quel punto / sapprofitt dello sconcerto / e con un colpo di coltello lo colpi / non voleva ammazzarlo / come gli altri del paese / ma perch era Garibaldi / solo uno sfregio permanente / soltanto tagliargli gli attributi / fu la pensata sua impertinente / ma il colpo si devi / e soltanto alla gamba lo fer / Garibaldi sconvolto assai / da tanta impudenza / lui il grande comandante / quandanche un montone / non poteva pi lasciar passare / che per mano strafottente / duna diavola a pelo rosso / fosse ferito permanentemente / da quellatto assai irridente / nella guerra del disonore / Cos lafferr la leg / la fece credere a tutti quanti / come brigante e malandrina / poi come se niente fosse  / poco fuori la trascin / e sopra un ceppo le spar / Lei mor senza vergogna / ch la sua testa fu frantumata / con una sola pistolettata / Nessuno seppe e nessuno sa / dove lei and a finire / se allinferno o in paradiso / con tutte le sue pecore e le capre / perch nel suo peccato fu sparata  / certo che lo sa Dio / che giudice di misericordia / mai sventato o bigotto / sa sempre soltanto lui / chi perdonare o condannare / Ma per tutti noi pastori / che ogni giorno andiamo girando / rest e rimane per sempre lei / una diavola illibata / e pure i suoi cani che la seguirono / che abbaiavano per la loro pastora / furono tutti ammazzati morti / ch per lonore di Garibaldi / non ci poteva invece essere / nessunaltra diversa sorte / Quella notte ad ogni anno / si ripete in cielo e in terra / anche ora che passarono / pi di cento e cento anni / con e senza carabinieri / senza banda e senza suono / quando cadono pure le stelle / perch piange anche il cielo / e non ci sono Santi a tenere / Rosa la figlia della Massara / accompagnata dalla sua sventura / a giro per tutto il mondo / va saltando ad ogni notte / per rampe ed alberi strani / che si muovono sotto la luna / a stregare tutta la gente / Se qualcuno pensa poi / che la diavola inviolata / fu pastora e mai massara / del suo gregge sterminato / deve sapere solamente / che ella fece tutto quanto / per tutelarsi il proprio onore / per parlare anche alle stelle / della sua vita disgraziata / del suo onore inviolato / e del suo Dio disonorato

Indietro

Segnala questa pagina

 

 

Aggiungi ai preferiti

Pagina iniziale

 

Gli Appuntamenti

Le Sedi Scolastiche

Cerca la sede scolastica pi vicina inserendo il CAP, il nome della scuola o la citt

 

La Mailing List

Resta sempre aggiornato sulle novit, le comunicazioni, i corsi dell'Ufficio Monitoraggio Pratiche Didattiche della Provincia di Reggio Calabria inserendo il tuo nome ed il tuo indirizzo email

 

 

 

Powered by Dargal.it

Recensioni   Elenco Referenti   Appuntamenti   Il Forum   Assistenza   Contatti